Postanowienia RODO - GWF

Postanowienia RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest GWF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wybieg 7.
 2. Nazwa i adres administratora
  Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest

  GWF MessSysteme AG
  Obergrundstrasse 119
  6005 Luzern
  Szwajcaria
  T +41 41 319 51 56
  M +41 79 841 20 90
  dataprotection@gwf-group.com
  www.gwf.ch

   

  GWF Technologies GmbH
  Gewerbestrasse 46f
  87600 Kaufbeuren
  Niemcy

  T +41 41 319 51 56
  M +41 79 841 20 90
  dataprotection@gwf-group.com
  www.gwf-technologies.de

   

  GWF Labs GmbH
  Bernd-Rosemeyer-Str.10
  30880 Laatzen
  Niemcy

  T +41 41 319 51 56
  M +41 79 841 20 90
  dataprotection@gwf-group.com
  www.gwf-labs.de

   

  GWF Österreich GmbH
  Rathausstraße 15/1. Stock/Tür 7
  1010 Wien
  Austria

  T +41 41 319 51 56
  M +41 79 841 20 90
  dataprotection@gwf-group.com
  www.gwf-group.com

   

  GWF Ltd
  Studio 5, Capability House
  Wrest Park, Silsoe,
  Bedford, MK45 4HR
  Anglia

  T +41 41 319 51 56
  M +41 79 841 20 90
  dataprotection@gwf-group.com
  www.gwf-group.com

   

  GWF Labs MIKE
  Ganas & Ganas Building Complex
  9th Km Thessaloniki-Thermi
  GR-57001 Thermi
  Grecja

  T +41 41 319 51 56
  M +41 79 841 20 90
  dataprotection@gwf-group.com
  www.gwf-labs.gr

   

  GWF Sp. z o. o.
  ul. Wybieg 7
  61-315 Poznań
  Polska

  T +41 41 319 51 56
  M +41 79 841 20 90
  dataprotection@gwf-group.com
  www.gwf-group.com

   

  GWF USA, INC.
  P.O. Box 772817
  Ocala, Florida 34477
  USA

  T +41 41 319 51 56
  M +41 79 841 20 90
  dataprotection@gwf-group.com
  www.gwf-group.com

  Wybieg 7Wybieg 7

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłączenie w celu przedstawienia oferty lub realizacji zadań związanych ze sprzedażą towarów przez GWF sp. z o.o.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. okres niezbędny do zawarcia umowy lub prowadzenia współpracy w zakresie sprzedaży i nabywania towarów. Po odrzuceniu oferty lub zakończeniu współpracy Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;
  organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
  podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie zgody.
 6. Mają Państwo prawo do:
  dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniosła Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  • Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • Państwa dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją,
dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych przed Administratora;

wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;

przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.