Postanowienia RODO:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest GWF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wybieg 7.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w GWF sp. z o.o. jest Łukasz Kubiak. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej .
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłączenie w celu przedstawienia oferty lub realizacji zadań związanych ze sprzedażą towarów przez GWF sp. z o.o.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. okres niezbędny do zawarcia umowy lub prowadzenia współpracy w zakresie sprzedaży i nabywania towarów. Po odrzuceniu oferty lub zakończeniu współpracy Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;
  organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
  podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie zgody.
 6. Mają Państwo prawo do:
  dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

  1. a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. b) nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych,
  3. c) wniosła Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  4. d) Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  5. e) Państwa dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją,
dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych przed Administratora;

wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;

przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

GWF Logo